HVAC Motor, 1 hp

PHOMK46C MFG #: MK46C
Phoenix Manufacturing MK46C HVAC Motor, 1 hp
  • Brand
  • Invoice Description
  • Manufacturer
  • Manufacturer Part Number
  • Web
Phoenix Manufacturing
COO MK46 1HP 6800 PRO SERIES MOTOR PHOENIX
Phoenix Manufacturing
MK46C
HVAC Motors